Середа, 07.12.2022, 01:02
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Друзі сайту
Пошук

Освітня програма
Ревнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області


СХВАЛЕНО
Рішенням педагогічної ради 
Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
від 31.05.2018 протокол № 7

 

І.Загальні засади
За Статутом Ревнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області, затвердженим рішенням сесії районної ради №93-08-VІ від 18.10.2016, школа є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів.
У Ревнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2018/2019 навчальному році навчатиметься 320 учнів у 16 класах, а саме:
початкова школа – 92 учні у 4 класах, 
основна школа – 200 учнів у 10 класах,
старша школа – 28 учнів у 2 класах.
Для працюючої молоді, з метою здобуття середньої освіти, організовано навчання у вечірніх 10-12 класах: 10 учнів у трьох групах.
У БВК №119 (Бориспільська виправна колонія) організовано навчання молоді за вечірньою формою в п’яти класах – 53 учні (10 – 12 класи).
Навчальний заклад працює за п’ятиденним режимом роботи. Відповідно до санітарних норм тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій встановлено таким чином:
5 – 11 класи :
№ уроку
Початок уроку
Закінчення уроку
1.
8.25
9.10
2.
9.20
10.05
3.
10.25
11.10
4.
11.30
12.15
5.
12.25
13.10
6.
13.20
14.05
7.
14.15
15.00

2 – 4 класи
№ уроку
Початок уроку
Закінчення уроку
1.
8.25
9.05
2.
9.20
10.00
3.
10.25
11.05
4.
11.30
12.10
5.
12.25
13.05

1 клас
№ уроку
Початок уроку
Закінчення уроку
1.
8.25
9.00
2.
9.20
9.55
3.
10.25
11.00
4.
11.30
12.05
5.
12.25
13.00

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.
Для учнів 1-4-х класів створено дві ГПД. Робота групи продовженого дня організована відповідно до Порядку створення груп продовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти (наказ МОН від 25 червня 2018 року №677).
Мова навчання українська.
Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". 
Освітню програму Ревнівської ЗОШ на 2018/2019 навчальний рік, розроблено за Типовими освітніми програмами:
для 1 класу - на основі Типової  освітньої програми початкової освіти, розробленої під керівництвом  Р.Б.Шияна - цикл І (1-2 класи), затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 № 268;
для 2-4 класів – на основі Типової освітньої програми І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 407 від 20.04.2018 ;
для 5-9-х класів – на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018;
для 10 класу - на основі Типової освітньої програми профільної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018;
для 11 класу – на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 406;
для 10 -12 класів (вечірня форма навчання)  – на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 406 (таблиця 25).

Індивідуальне навчання за станом здоров’я буде організовано для  учениці 3-го класу Прохоренко Крістіни, учня 2 класу Лемехи Назара та учня 6 класу Корсуна Богдана.  У 1-му класі буде навчатись дитина з особливими освітніми потребами Івашков Костянтин (затримка психо-мовного розвитку, ЗНМ ІІ ступеня).

IІ. Освітня програма для 1-го класу

Освітня програма для 1-го класу Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів складена на основі Типової  освітньої програми початкової освіти, розробленої під керівництвом  Р.Б.Шияна - цикл І (1-2 класи), затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 №268, (протокол засідання педагогічної ради від 31.05.2018 №7). Вона окреслює  підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. 
Освітня програма визначає: 
загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей; 
перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями; 
орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення; 
рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою. 
Загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін., що сприяє організації освітнього процесу подано у навчальному плані (Додаток 1). 
У 1-му класі у 2018/2019 навчальному році буде навчатися 29 учнів.
Інтегрований предмет «Мистецтво» реалізується як окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво». У рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ» буде такий розподіл між освітніми галузями: мовно-літературна - 2; математична-1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна, громадянська та історична – разом 4.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 за № 229/6517 (зі змінами), при вивченні англійської мови  буде здійснюватися поділ класу на дві групи.
Враховуючи запити учнів, їх батьків, матеріально-технічної бази школи, кадрового та програмного забезпечення освітнього процесу, з метою формування знань умінь і навичок ефективного спілкування та збагаченню комунікативного досвіду першокласників варіативна складова виділена на вивчення курсу за вибором «Риторика»
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.
Перелік та пропонований зміст освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
Мовно-літературна, у тому числі: 
Рідномовна освіта (українська мова та література);
Іншомовна освіта  
Математична 
Природнича 
Технологічна 
Інформатична 
Соціальна і здоров’язбережувальна 
Громадянська та історична 
Мистецька
Фізкультурна
Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексівi з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.
Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання. 
Оскільки дана освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/ тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності. 
Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.
ІІІ. Освітня програма для 2-4 класів

Освітня програма для 2-4-их класів розроблена на основі Типової освітьої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №407.
Освітня програма для 2-4-их класів окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.
Освітня програма визначає: 
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані у навчальному плані (Додаток 2);
очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено у таблиці (Додаток 3); пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН); 
рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому  навчальному плані (Додаток 2).
Навчальний план для 2-4 класів складено на основі таблиці 1 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказ МОН України від 20.04.2018 № 407. Він містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.
Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".
Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".
Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".
Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура". 
Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".
Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" 
Відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517) у 2-4 класах здійснюється поділ на групи:

Клас
Кількість учнів
Предмети


Англійська мова   (на пропорційній основі)
Українська мова (на пропорційній основі)
Інформатика (на пропорційній основі)
2
28
2 групи

2 групи
3
20


2 групи
4
19


2 групи

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Варіативна складова навчальних планів використовується на:
- запровадження курсів за вибором світоглядного спрямування
Клас
Назва курсу
Кількість годин
2
Каліграфія
1
3
Риторика
1
4
Елементи геометрії
1

- індивідуальні заняття та консультації:  українська мова по 0,5 год. у 2-4 класах та математика по 0,5 год. у 2-4 класах для роботи із обдарованими учнями та учнями, які мають початковий рівень знань.
Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. 
Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 31.05.2018 №7) змістове наповнення предмета «Фізична культура» реалізується через такі варіативні модулі: баскетбол, волейбол, гімнастика, легка атлетика.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. 
Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
Мови і літератури 
Суспільствознавство
Мистецтво
Математика
Природознавство
Технології
Здоров’я і фізична культура
Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. 
Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.
Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.
Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:
кадрове забезпечення освітньої діяльності;
навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
якість проведення навчальних занять;
моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
оновлення методичної бази освітньої діяльності;
контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

ІV. Освітня програма для 5-9 класів
Освітня програма для 5-9 класів розроблена на основі Типової освітньої  програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405. 
Освітня програма визначає: 
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором, а також послідовність їх вивчення, які подані у робочих навчальних планах (Додаток 4,5);
очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці  (Додаток 6); пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН; 
рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою. 
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 
9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочих навчальних планах для 5-6-их класів (Додаток 4) та 7-9-их класів (Додаток 5)
Робочий навчальний план для 5-9 класів складено на основі таблиці 8 (5-6 класи) та таблиці 1 (7-9 класи) до  Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказ МОН України від 20.04.2018 № 405.  Він містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації. 
Відповідно до вибору учнів та батьків, згідно з рішенням педагогічної ради №6 від 31.05.2018 (протокол №6 від 31.05.2018) поглиблене вивчення окремих предметів буде здійснюватися у таких класах:
Клас
Предмети
5-А
Англійська мова
5-Б
Англійська мова
6-А
Англійська мова
6-Б
Англійська мова

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 за № 229/6517 (зі змінами).

Клас
Кількість учнів
Предмети

Англійська мова   (на пропорційній основі)
Українська мова (на пропорційній основі)
Інформатика (на пропорційній основі)
Трудове навчання (на гендерній овнові)

23


2 групи
2 групи

29

       2 групи
2 групи


29
2 групи
2 групи
2 групи
2 групи

21


2 групи


16


2 групи
2 групи

19


2 групи


18


2 групи
2 групи

15


2 групи


17


2 групи
2 групи

17


2 групи


 Варіативна складова навчальних планів використовується на:
курси за вибором:
Клас
Назва курсу
8-А, 8-Б
Живи за правилами
8-А, 8-Б
Синтаксис простого речення
9-А, 9-Б
Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей
9-А,9-Б
Геометричний практикум
9-А, 9-Б
Синтаксис складного речення

факультативи:

індивідуальні заняття:  українська мова (по 0,5 год. у 5-их та 6-их класах) з метою вироблення практичних умінь і навичок учнів
Години варіативної складової розподілялись з урахуванням запитів учнів, їх батьків, матеріально-технічної бази школи, кадрового та програмного забезпечення навчально-виховного процесу школи.
При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника. 
Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.
Години фізичної культури в не враховується при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено наказами МОН України від 01.03.2004 № 162, від 29.11.2005 № 682, від 07.05.2007 № 357.
Розподіл годин за окремими предметами навчального плану здійснюється так: у 5-7 класах будуть викладатися окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». Освітня галузь «Математика» у 7-9 класах реалізується через вивчення навчальних предметів «Алгебра» та «Геометрія».
Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме:

№ з/п
Навчальний предмет
Клас
Кількість годин за робочим навчальним планом
Кількість годин


І семестр
ІІ семестр
1
Українська мова
6-А
3,5
4
3
2
Українська мова
6-Б
3,5
4
3
3
Українська мова
7-А
2,5
2
3
4
Українська мова
7-Б
2,5
2
3
5
Хімія
7-А
1,5
2
1
6
Хімія
7-Б
1,5
2
1
7
Історія України
8-А
1,5
2
1
8
Історія України
8-Б
1,5
2
1
9
Історія України
9-А
1,5
2
1
10
Історія України
9-Б
1,5
2
1
11
Географія 
9-А
1,5
1
2
12
Географія
9-Б
1,5
1
2
Предмети варіативної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме:
№ з/п
Назва факультативу, спецкурсу тощо
Клас
Кількість годин за робочим навчальним планом
Кількість годин


І семестр
ІІ семестр
1
Швидка самодопомога
5-А
0,5
1
-
2
Швидка самодопомога
5-Б
0,5
-
1
3
Аранжування особистості
7-А
0,5
1

4
Аранжування особистості
7-Б
0,5
-
1
5
Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей
9-А
0,5
1
-
6
Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей
9-Б
0,5
1
-
7
Геометричний практикум
9-А
0,5
-
1
8
Геометричний практикум
9-Б
0,5
-
1

Освітня галузь «Технології» в 5–9-х класах реалізується через предмет «Трудове навчання» та «Інформатика» 
Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 31.05.2018 №7) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»: баскетбол, волейбол, гімнастика, легка атлетика.
Курси за вибором, факультативи та спецкурси викладаються за державними програмами. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Продовження далі....